لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مربوط به پارچه سرای و پرده سرا118+کرمان+پارچه و پرده سرای

118+رفسنجان+پارچه و پرده سرای

118+بردسیر+پارچه و پرده سرای

118+زرند+پارچه و پرده سرای