لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات دیزلی درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
42228206نیشابور-خ کاشمر سابق-خ مهرآباد-نبش مهر آباد 1/2مکانیک دیزل
تعمیرگاه اتحاد تراکتور
1