لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست فروشگاه های طلا و نقره و.. در بردسیر


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33523201
335232020
خ امام-جنب بانک ملی
طلا و جواهری موسی پور
1
09132429880
33523114
خ شریعتی-پاساژ طلا-
ساعت فروشی
2
09131452290
33526031
خ شریعتی-پاساژ طلا
طلا فروشی پدرام
 3
09133972895
33522648
نبش میدان امام-
طلا فروشی تک
 4
33527171
خ شریعتی-پاساژ طلا
طلا فروشی پیوند
 5
09132422335
خ امام-جنب جواهری اعتماد
طلا فروشی  نگین
6
09133420552
33526360
خ امام-نبش کوچه برق
طلا فروشی جمهوری
 7
33523201
33526731
09131430748
میدان امام-جنب بانک مسکن
طلا و جواهر حامد موسی پور
 8 9 10 11 121314