لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست شرکت ها در بردسیر

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33529001
33529002
خ امام-روبروی بانک ملی-پاساژ توحید
شرکت تعاونی سرعت گستر مشیز(اینترنت شاتل)
1
09132434208
09133402190
میدان آزادی-ابتدای خیابان امام خمینی
نمایندگی بیمه دانا
2
09132422523
09132433660
09356712879
33520288
09905222523
میدان معلم
خدمات کشاورزی مباشرزاده
 3 4 56 7 8 9 10 11 121314