لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست رستوران ها درنیشابور
شماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
42211006
42222117
تیشابور_خیابان امام_جنب پاساژشهرداری_قصرپذیرایی خیامقصرپذیرایی خیام1
42630117
42630118
نیشابور-بلوار غزالی-غزالی بین 9 و 11 آموزگارآشپزخانه و غذای اماده ی صداقت