لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست پارچه و پرده سرای در رفسنجان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09388229110
34223436
خ مدرس شمالی-روبروی تالار عقیق-جنب فروشگاه شوک
پرده سرای ضیایی
12 3 4 56 7 8 9 10 11 121314