لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست قطعات الکترونیک در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32449337
32444510
09379585097
خ استقلال-بین کوچه شماره 1 و 3
دیجیتال الکترونیک
12 345 6