لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست سوپرمارکتها  و نانوایی درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
09159512730
09359575566
42624121
نیشابور-بلوار غزالی-نبش خیابان سپیدههایپرمارکت اطلس1
43338876
09371693729
نیشابور-فیض آباد-خیابان شهید دهنوینانوایی ده حلاج 2