لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست یخچال و فریزر صنعتی در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09131401384
09131416212
32236350
خیابان امام-چهارراه طالقانی-الکتروسرد
یخچال و فریزر صنعتی الکتروسرد
12 345