لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست سمساری ها در کرمان
آموزشگاه عکاسی درکرمان
مرکز اموزشی هفت سان
شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09137582236
33352907
09151444514
09037031691
خ امام-چهارراه مادر-جنب بستنی بابا حسن
سمساری تفتان
1
09133987989
32224378
خ شهاب-روبروی کوچه شماره 11 و 13
سمساری پایتخت
2
09132993896
09103421901
32264256
خ فردوسی-بعد از عباس علی
سمساری عادل ارزانی
 345 6