لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست سبزیجات آماده طبخ در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09904432774
خ بهمنیار-خیابان شهید علی ضیاء-نرسیده به کوچه شماره 2
سبزیجات آماده طبخ
سبزینه
1
09365310323
32613680
32438079
09140538050
میدان کوثر-بلوار نصر-خیابان رودکی-نبش شقایق
سبزیجات آماده طبخ
خانه سبز
2 345 6