لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست آزانسهای هوایی وجهانگردی  درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
42218325
42239026
42242942
نیشابور-خ ایستگاه(شهید جعفری)روبه روی شورای حل اختلافآژانس هوایی و جهانگردی1